از فردوسی پور تا خیابانی؛ چگونه یاس و تحقیر یا امید و انگیزه را به مرد