«قاصف۱» مواضع متجاوزان در ساحل غربی را در هم کوبید