اهداف انگلیس از حضور گسترده نظامی مجدد در خلیج فارس