شایعه سازی درباره فرار مسئولان شگرد جدید ضد انقلاب برای ایجاد حاشیه در کشور است