روند خلوت کردن شهرها در ۲۴ ساعت آینده سازماندهی می‌شود