داستان پندآموز اسب زیبا


مردی، اسب اصیل و بسیار زیبایی داشت که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کرد.همه آرزوی تملک آن را داشتند.

دنباله نوشتار...