تو بهترینی...

تو بهترینی...

مجموعه بهترین دلنوشته هایی از امروزنآ

دنباله نوشتار...

 به آسمان نگاه کن..


روزی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍنش ﺣﺮﻑ ﺑﺰند...

دنباله نوشتار...

دلنوشته راز و نیاز با خدا


دلنوشته راز و نیاز با خدا

دنباله نوشتار...