بویینگ ۷۴۷ تهران به مشهد دچار حادثه شد.


هواپیما پس از برخاستن از باند فرودگاه دچار نقص فنی شده و پس از دور زدن دوباره در فرودگاه مهرآباد به زمین نشسته است.

دنباله نوشتار...