آخرین مطالبتو بهترینی...

تو بهترینی...

مجموعه بهترین دلنوشته هایی از امروزنآ

دنباله نوشتار...

 به آسمان نگاه کن..


روزی ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍهد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍنش ﺣﺮﻑ ﺑﺰند...

دنباله نوشتار...

دلنوشته راز و نیاز با خدا


دلنوشته راز و نیاز با خدا

دنباله نوشتار...