تعدادی از نمایندگان خواستار برگزاری روزانه جلسات ستاد مقابله شدند